ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

ภารกิจหน้าที่ของด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ภารกิจหน้าที่ของด่านศุลกากรทุ่งช้าง


สถานที่ตั้ง

 หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ติดต่อ

 หมายเลขโทรศัพท์ 054-694073

 โทรสาร : 054-694073

 E-mail: tc-customs@hotmail.co.th

 

ลักษณะการนำเข้า - ส่งออก

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้ด่านศุลกากรมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอาการและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารที่นำเข้ามาในหรือนำออกไปนอกราชอาณาจักร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตร 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกสินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดนและของติดตัวผู้โดยสารที่นำเข้ามาในหรือนำออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          2. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีด่านพรมแดน(จุดผ่านแดนถาวร) จุดผ่อนปรน สนามบินศุลกากร และคลังสินค้าทัณฑ์บนที่รับผิดชอบ ดังนี้

          1. ด่านพรมแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

          2. ด่านพรมแดนภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

          3. จุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

          4. จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

          5. จุดผ่อนปรนการค้าช่องห้วยต่าง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

          6. จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

          7. จุดค้าขายประเพณีช่องห้วยพร้าว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

          8. สนามบินศุลกากรพิษณุโลก

          9. สนามบินศุลกากรน่าน

          10. คลังสินค้าทัณฑ์บนไทยแอโรว์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


     
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 กันยายน 2565 15:52:17
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 74190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ