ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

ภารกิจหน้าที่ของด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ภารกิจหน้าที่ของด่านศุลกากรทุ่งช้าง


สถานที่ตั้ง

 หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ติดต่อ

 หมายเลขโทรศัพท์ 054-694073

 โทรสาร : 054-694073

 E-mail: tc-customs@hotmail.co.th

ลักษณะการนำเข้า ? ส่งออก

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 106 (พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2538 กำหนดให้ด่าน ศุลกากรทุ่งช้าง มีลักษณะการที่ให้กระทำและประเภทของ ดังนี้

 1. นำของเข้า ของทุกประเภท
 2. ส่งของออก ของทุกประเภท
 3. ส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า หรือของมีทัณฑ์บน ของทุกประเภท

พื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 ได้กำหนดพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรทุ่งช้าง ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ โดยมีจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน สนามบินศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน และนิคมอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

 1. จุดผ่อนปรนบ้านใหม่ชายแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 2. จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
 3. จุดผ่อนปรนช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 4. ด่านประเพณีช่องมหาราช อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 5. จุดผ่อนปรนช่องห้วยต่าง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 6. ด่านประเพณีช่องห้วยพร้าว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 7. สนามบินศุลกากรพิษณุโลก
 8. สนามบินศุลกากรน่าน
 9. คลังสินค้าทัณฑ์บนไทยแอโรว์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 10. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร

นอกจากจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน สนามบินศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน และนิคมอุตสาหกรรม ที่ด่านศุลกากรทุ่งช้างจะต้องรับผิดชอบในปัจจุบันแล้ว ในอนาคตอันใกล้นี้ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ยังได้รับการประสานงานจากสำนักกฎหมาย กรมศุลกากร และ การท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ที่จะมีการขออนุมัติจัดตั้งสนามบินเพชรบูรณ์ให้เป็นสนามบินศุลกากร เพื่อรองรับการเป็นสนามบินนานาชาติ

โดยสายการบิน พลาตินัม แอร์เวย์ มีโครงการที่จะเปิดเส้นทางบินไปยังประเทศจีน สหภาพพม่า สปป.ลาว และเวียดนาม รวมทั้งแขวงไชยะบุลีมีความประสงค์ที่จะขอเปิดจุดผ่อนปรนระหว่างเมืองเพียง แขวงไชยะบุลี กับ บ้านน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งจะมีการเจรจากันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนระหว่างแขวงไชยะบุลี และจังหวัดน่าน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม 2563 10:09:56
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 25190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ